שינוי מש.צ.פ לאזור מגורים ג' - מגרש 89 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מש.צ.פ לאזור מגורים ג' - מגרש 89 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח הבניה על ידי בנית חדר על הגג לכול דירה עליונה,
שינוי מ- 56 יח"ד ל- 60 יח"ד, שינוי בקו בניין,
שינוי באחוזי הבניה, הכול ע"י:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומדרך איזור מגורים ג'.
2. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.
3. חלוקת מגרש 89.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק49-51, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1990. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1354. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/1989
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1989. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1989. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1989.
פרסום להפקדה ברשומות13/08/1989תאריך פרסום: 13/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3688. עמוד: 3856. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה24/07/1989
קבלת תכנית21/06/1989