שינוי נסיגות בקומות הגג בתל ברוך צפון

תוכנית מק/ תא/ 2831

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי נסיגות בקומות הגג בתל ברוך צפון
מספר: מק/ תא/ 2831
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר גמישויות בבנוי לצורך שיפור עיצוב המבנים
בתחום התכנית בהתאם לסעיף 62א(א) לחוק התכנון סעיף
קטן 4 ללא הגדלת שטחי הבניה המותרים.
שינוי תכנית מתאר ומפורטת מס' תא / במ-2026-11א אשר
הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס'
4545 בתאריך 21.7.97.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו
גבולות התכנית: מצפון לתל-ברוך ממערב לרח' בני אפרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6624חלק228-233
6625חלק95-97, 111-1137, 114
6626חלק9-10, 12, 14, 90-109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. שנה עברית: התשנט .