שינוי נקודתי בקוי בנין וחלוקה , סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי נקודתי בקוי בנין וחלוקה , סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 88
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הקודתי לקווי בנין במגרש 65/2/2/ בהתאם למסומן בתשריט איחוד וחלוקה לח לקה 65 והמהווה שינוי לתכנית ג/ 9169 המאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19280חלק6577
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004