שינוי סיווג ותוספת מגרשים בגבעת נילי .

תוכנית מ/ 223

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי סיווג ותוספת מגרשים בגבעת נילי .
מספר: מ/ 223
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי סיווג מגרש ל"בעל מקצוע" מספר 8 למגרש
ל"בן ממשיך" מספר 7 א' ומגרש ל"בן ממשיך" מס' 7א'
למגרש ל"בעל מקצוע" מס' 8 מ'.
- שינוי סיווג מגרשים ל"בנים ממשיכים" מספרים 1א',
2א', 6א',45א' ,66א',71א',74א' - למגרשים לבעלי
מקצוע.
- שינוי סיווג נחלה מס' 28 למגרש לבעל מקצוע
25 מ'.
- תוספת 4 מגרשים חדשים ל"בעלי מקצוע", מספרים 29 מ'
עד 32 מ', בהמשך לדרך מס' 4 ע"י שינוי יעוד של
קרקע חקלאית.
- שינוי סיווג מגרש ציבורי ששימש כמרפאה למגרש
ל"בעל מקצוע" מס' 33 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ניל'י

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12060חלק2-3, 15-17, 19-21, 41, 43-45, 47, 51-52, 89
12062חלק43-44
12093חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1995תאריך פרסום: 05/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4272. עמוד: 1133. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1994תאריך פרסום: 18/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4240. עמוד: 4710. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/07/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה11/01/1994
קבלת תכנית02/03/1993