שינוי צורה מגרש 221 - פדיה.

תוכנית גז/ מק/ 5/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי צורה מגרש 221 - פדיה.
מספר: גז/ מק/ 5/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בצורת מגרש ביעוד מגורים על ידי החלפת שטחים עם המגרש ביעוד שטח ציבורי פתוח, ללא שינוי בשטח הכולל לשניהם.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה של מגרש 221, עם מגרש ביעוד שטח ציבורי פתוח כמשמעותם בפרק ג' סימן ז', ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע על פי סעיף 62 א א 1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4757חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 5/ 10איחוד וחלוקה בהסכמת הבעליםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/12/2010תאריך פרסום: 02/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6167. עמוד: 1347. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3635. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003829/06/2010