שינוי קו בניין , גבע

תוכנית ג/ גל/ מק/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין , גבע
מספר: ג/ גל/ מק/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בקו בניין .
איחוד וחלוקה בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי הקרקע : דרך וחניה .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית - מקו בניין 3 מ' לקו בניין 1 מ' .
ניוד שטחים לייעודי קרקע ללא שינוי בשטח הכולל .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23176חלק17
23177חלק71, 77, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14205קבוצת גבע תכנית מתאר והרחבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/2008תאריך פרסום: 28/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5813. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700913/08/2007