שינוי קו בניין , גילון

תוכנית מש/ מק/ 5357/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין , גילון
מספר: מש/ מק/ 5357/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בקווי בניה במגרש 102 .
קו בניין קידמי - 3.60 מ' במקום 5 מ'.
קו בניין אחורי - ללא שינוי.
קו בניין צדדי מערבי - 1.10 מ' במקום 4 מ'.
קו בניין צדדי מזרחי - 3.70 מ' במקום 4 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבגילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19163חלק76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5357גילון צורותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700913/08/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700228/02/2007