שינוי קו בניין , כפר גדעון

תוכנית יז/ מק/ 7801/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין , כפר גדעון
מספר: יז/ מק/ 7801/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית ועיקריה:
שינוי בקו בנין אחורי בחזית הצפונית מדרך מס' 3 מ- 4 מ' ל- 2.5 מ' כמסומן בתשריט במגרש מס' 110ב בכפר גדעון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר גדעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16770חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7801שנוי בחלוקת מגרשים ותוספת מגרשי מגורים, כפר גדעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/2007תאריך פרסום: 09/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5661. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006