שינוי קו בניין צדדי

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין צדדי
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין צדדי (מזרחי) מ 4 מטר לאפס.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדהתאנה

תיאור המיקום:
רחבת התאנה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/2008תאריך פרסום: 28/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5813. עמוד: 3267. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200705429/10/2007