שינוי קו בניין קדמי מגרש 35 , חג'אג'רה

תוכנית יז/ מק/ 3481/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין קדמי מגרש 35 , חג'אג'רה
מספר: יז/ מק/ 3481/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בקו בניין קדמי במגרש מס' 35 בחג'אג'רה בלבד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין קדמי במגרש 35 בחג'אג'רה מ- 5 מ' ל- 3.10 מ' כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10343חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3481יעוד למגורים, שטחים למבני צבור וחלוקת מגרשים לבניה, ערב חג'ג'רהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2007תאריך פרסום: 15/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5649. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700131/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006