שינוי קו בניין קידמי

תוכנית עח/ מק/ 10/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בניין קידמי
מספר: עח/ מק/ 10/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי נקודתי מ-5.0 מ' ל-3.0 מ' לפי
מצב קיים, בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א'
(4) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל
מגרש 9.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 10/ 5אביחילשינוי
תוכניתעח/ 31/ 5הרחבת קבוץ גבעת חיים איחוד.שינוי
תוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/1998תאריך פרסום: 11/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4606. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1997תאריך פרסום: 21/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4545. שנה עברית: התשנז .