שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקווי בנין לפי קו אדום מקווקו.
2. שינוי בהוראות בניה ל מתצן לגיטימציה לשני מבנים נפרדים על מגרש אחד במרחק מינימלי של 6 מטר ביניהם ( למגרש 83/1).
3. שינוי במיקום דרך גישה עפ"י איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16879חלק8283
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2004תאריך פרסום: 22/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5316. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2003