שינוי קו בנין , סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 05/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , סחנין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 05/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט למגרש 200/ 2

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק31, 33, 97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2006תאריך פרסום: 06/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5516. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/01/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/10/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005