שינוי קו בנין , עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק1 7215/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין , עילוט
מספר: 3/ מע/ מק1 7215/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי הבנין הקבועים בתיכנת למגרש 62/18/4

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13397הרחבת שטח למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2335. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/05/2009