שינוי קו בנין אחורי למגורים

תוכנית בר/ מק/ 146/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין אחורי למגורים
מספר: בר/ מק/ 146/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי למגורים, בחלקות א' / נחלות , מ- 60 מ', לקו בנין אחורי אשר יהיה זהה לגבול חצר המגורים כפי שמסומן בתשריט משמ/153. אין בתוכנית זו משום הוספת זכויות בניה על הקבוע בתוכנית התקפה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבית גמליאלבית גמליאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3520כל הגוש
3521כל הגוש
3522כל הגוש
3523כל הגוש
3524כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 146הכנת תכנית שינוי מתאר לצרכי רישום אדמות בית גמליאל בספרי המקרקעין לפי התשריט.שינוי
תוכניתמשמ/ 153(בר) בית גמליאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5349. עמוד: 779. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200409030/07/2004