שינוי קו בנין במגרישם לאורך כביש 6, מצפה אבי"ב

תוכנית מש/ מק/ 12483/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין במגרישם לאורך כביש 6, מצפה אבי"ב
מספר: מש/ מק/ 12483/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין גמרשים לאורך כביש מס' 6 מ- 4 מטר ל- 3 מטר בהתאם לסעיף 62א(א)4 לחוק התכנון.

הגדלת שטח התכסית המותרת באזורים מגורים א' מ- 170 מ"ר ל- 200 מ"ר בהתאם לסעיף 62א(א)9 לחוק.

הגדרת התנאים לבניית מבנה עזר בקו בניין 0 והתנאים לבליטת מרפסת המקורה מחסן /חניה מעבר לקו הבניין באזור מגורים א', ובהתאם לסעיף 62א()4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק10, 15, 197, 9, 14, 16-17, 34-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2003תאריך פרסום: 03/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5191. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. עמוד: 631. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/11/2002