שינוי קו בנין ותכסית, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין ותכסית, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין לצלורך התאמם לבנייה קיימת.
- הגדלת כיסויקרקע.
- קביעת הוראות וזכויות בניה.
- הרחבת הדרך עד לגבול החלקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/2006תאריך פרסום: 30/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5592. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006