שינוי קו בנין מדרך מס' 241 - מושב פטיש

תוכנית 7/ 02/ 423

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין מדרך מס' 241 - מושב פטיש
מספר: 7/ 02/ 423
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- בקשה לאישור סטטוטורי של דרך הכניסה הקיימת אל
היישוב.
- קביעת זכויות בניה למגרש מס' 91 והצעת דרך גישה
אליו.
- בקשת הקלה נקודתית בקו בנין בדרך ארצית מס' 241.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפטיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100283כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 793. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. עמוד: 1074. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1999
קבלת תכנית25/01/1998