שינוי קו בנין צדדי במגרש 330

תוכנית 14/ 02/ 100/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין צדדי במגרש 330
מספר: 14/ 02/ 100/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צדדי מ- 3.00מ' ל-0.00 לצורך בנית
מחסן ומרפסת כניסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' סיגלון 9

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38571חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/1991תאריך פרסום: 07/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3843. עמוד: 1246. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/1990
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1990תאריך פרסום: 26/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3793. עמוד: 3732. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1988
קבלת תכנית16/06/1987