שינוי קו בנין קדמי

תוכנית עח/ מק/ 138/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין קדמי
מספר: עח/ מק/ 138/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי נקודתי מ-5.00 מ' ל-2.80 מ' ,
ל-3.00 מ' ול-5.00 מ' - 4.20 מ' לפי מצב קיים.
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם

תיאור המיקום:
ישוב: הדר עם
מגרש 117.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8306חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 163מושב הדר עם, מושב בית חרות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1998תאריך פרסום: 21/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4656. שנה עברית: התשנח .