שינוי קו בנין, אחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 287/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, אחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 287/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי סעיף 62א(א91 למבנה מס' 1 מחסן ולמבנה מס' 2 חניה, מוגבל לשטחי שירותולקומת הקרקע בלבד.

קו בנין צידי מ- 3 מטר ל- 0 מטר גבול מגרש.
קו בנין קדמי מ- 5 מטר ל- 0 מטר גבול מגרש. כמסומן בתשריט.

העברת 11.4 מ"ר משטח עיקרי לשטחי שירות כמפורט להלן:-
- גודל מחסן מותר 8 מ"ר , גודל מחסן קיים 15.4 מ:ר סה"כ 7.4 מ"ר.
- גודל חניה מותר 15 מ"ר , גודל חניה קיים 19 מ"ר סה"כ 4 מטר , עפ"י סעיף 62א(א)9 על מנת לאפשר אחסנה לכלי גינון וכלי עבודה במבנה מס' 1 - מחסן, וחניה במנה מס' 2 אשר לא ישמשו כשטח מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17785חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 287רובע דביר שמואל, שינוי לג / במ / 287.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/2006תאריך פרסום: 30/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5592. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600830/08/2006