שינוי קו בנין, בוסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 911/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בוסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 911/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין הקדמי והציד עפ"י קיים ועפ"י סעיף 62א(א) 4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2004