שינוי קו בנין, בית השיטה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בית השיטה
מספר: ג/ גל/ מק/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שניויים בהוראות הבנייה בסמכות הועדה המקומית, שינוי הוראות בדבר מרווח בניה אחרוי ושינוי בגודל מגרש מינימלי בקרקע בייעוד מגורים מיוחד.

1. שינוי בקו בנין על פי תכנית מאושרת בהתאם לסעיף 62א(א)4 לחוק
2. שנוי בגודל מגרש מינימלי במגרשים על פי המפורט בטבלה בסעיף 3.2 בפרק 3 , בהתאם לסעיף 62א(א)7 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23186חלק49-50, 69-70
23188חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2006תאריך פרסום: 16/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5528. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501230/12/2005