שינוי קו בנין, כמון

תוכנית מש/ מק/ 9702/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, כמון
מספר: מש/ מק/ 9702/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתקן קווי בנין בלתי מתאימים שנקבעו למגרשי מגורים בתכנית מאושרת ולהתאים קווי בנין קיימים במגרשים למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18847חלק10
18850חלק2-3, 6
18854חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9702הרחבת הישוב, כמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008