שינוי קו בנין, מגרש 22, לבון

תוכנית מש/ מק/ 146/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מגרש 22, לבון
מספר: מש/ מק/ 146/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין דרומי מזסרחי ומערבי רק בתחום הפרגולה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2009תאריך פרסום: 30/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6002. עמוד: 65. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות22/06/2009תאריך פרסום: 22/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5968. עמוד: 4495. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900715/06/2009