שינוי קו בנין, מגרש 67, שכניה

תוכנית מש/ מק/ 149/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מגרש 67, שכניה
מספר: מש/ מק/ 149/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין הקבוע בתכנית על פי סעיף 62א(א)4 לחוק.

(4) שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשכניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 149חלוקת אמין ושות' -נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/06/2004
פרסום לאישור ברשומות13/05/2004תאריך פרסום: 13/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5297. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2004תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5263. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/2003