שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון

תוכנית מש/ מק/ 13278/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון
מספר: מש/ מק/ 13278/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לצורך בנית מחסן מתחת לחניה, מגרש 99

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13278הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/12/2009תאריך פרסום: 07/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6030. עמוד: 890. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/07/2009תאריך פרסום: 29/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5984. עמוד: 5191. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901003/09/2009