שינוי קו בנין, סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת קו בנין מחדש לפי המסומן בתשריט

עיקרי הוראות התכנית :
- הקטנת קו בנין בחזית צפון מערבית מ- 3 מט' ל- 0.50 מ' עבור גרם מדרגות בלבד , בהתאם למסומן בתשריט.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19457חלק14199
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/2008תאריך פרסום: 30/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5861. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801021/07/2008