שינוי קו בנין, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 11248/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 11248/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לבנין קיים על ידי שינוי בקווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםמפת מדידה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11248שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח למבנה ציבור, עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005