שינוי קו בנין, עליוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, עליוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית למגרש 21/1/1/, עילוט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 14134שינוי יעוד במערכת הדרכים שכונתית וחלוקה למגרשים-עילוט:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2336. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2009תאריך פרסום: 03/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5977. עמוד: 4959. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900904/08/2009