שינוי קו בנין, שדה יעקב

תוכנית יז/ מק/ 211/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, שדה יעקב
מספר: יז/ מק/ 211/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין אחורי מ- 6 מטר ל- 4 - 0 מטר ( ה-0 נקודתי בהתאם למתאר המבנה המוצע, בגבול עם השצ"פ), בחלקה ארית 13 אזור מגורים ב' שדה יעקב. כל שאר זכויות הבניה בהתאם להוראות ג/במ/211, פרט לשינוי בקו בנין אחרוי, יתר זכויות הבניה בתכנית המוזכרת בסעייף זה אינן משתנות . התוכנית בסמכות הועדה המקומית בהתאם לסעיף 62א(א)4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10601חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301230/12/2003