שינוי קו בנין: צידי דרומי, קדמי מזרחי, צידי צפוני.

תוכנית עח/ מק/ 177/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין: צידי דרומי, קדמי מזרחי, צידי צפוני.
מספר: עח/ מק/ 177/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין צידי דרומי במבנה מס' 1 בתשריט מ-1 מ' ל- 1.55-1.86 מ' לפי מצב קיים. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א(א)(4) בחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי קו בנין קדמי מזרחי למבנה 2 בתשריט מ-5 מ' ל-3.80-4.00 מ', 2.55-2.85, 3.35-3.55 מ' לפי מצב קיים. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א(א)(4) בחוק התכנון והבניה 1965.
ג. שינוי קו בנין צידי צפוני למבנה 2 בתשריט מ-4מ' ל-0.80-0.95 מ',2.17-2.40 1.46-1.52 ,2.05-2.11 מ' לפי מצב קיים. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א(א)(4) בחוק התכנון והבניה 1965.
ד. שינוי קו בנין צידי צפוני למבנה 3 בתשריט מ-4 מ' ל-1.65-1.75 לפי מצב קיים ובמרחק 1.84 מ' מבית המגורים. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א)(4) בחוק התכנון והבניה. 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8362חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2004תאריך פרסום: 22/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5352. עמוד: 867. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2004תאריך פרסום: 08/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5303. עמוד: 3060. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200408227/06/2004