שינוי קו בנין

תוכנית גז/ מק/ 565/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין
מספר: גז/ מק/ 565/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית גז / 565 / 6 סעיף 62 א
-א 4 לחוק על פי תשריט (מצב קיים) מ. 0.0 -5.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
ישוב: ברקת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4608חלק16-19
4611חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. שנה עברית: התשנט .