שינוי קו בנין

תוכנית עח/ מק/ 23/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין
מספר: עח/ מק/ 23/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי צפוני נקודתי מ-4 מ' ל-2.00 -
1.95 מ' בהתאם לבניה קימת, בסמכות הועדה המקומית
לפי סעיף 62 א' (4).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראחיטוב

תיאור המיקום:
ישוב: אחיטוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8225חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.שינוי
תוכניתעח/ 31/ 5הרחבת קבוץ גבעת חיים איחוד.שינוי
תוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1998תאריך פרסום: 23/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4701. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1998תאריך פרסום: 12/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4617. שנה עברית: התשנח .