שינוי קו בנין

תוכנית עח/ מק/ 1/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין
מספר: עח/ מק/ 1/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין שניקבעו בתכנית עח / 200 בהתאם למבני
ם קיימים:
קו בנין צדדי למבנה שרות מ-3.00 מ' ל-2.00 מ'
קו בנין בין מבנה מגורים למבנה שרות מ-3.00 מ'
ל-1.90-1.70 מ' בסמכות הועדה המקומית בהתאם לסעיף
62 א (4) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8627חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 8חופיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1998תאריך פרסום: 23/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4701. שנה עברית: התשנט .