שינוי קו בנין

תוכנית עח/ מק/ 1/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין
מספר: עח/ מק/ 1/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין קדמי למגורים שנקבע בתכנית עח/ 1/ 8 בהתאם למבנה הקיים: מ- 8 מ' ל-6.65 מ' ול- 6.95-6.85 מ'.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 (להלן החוק).
ב. הסדרת קוי בנין למבני שרות בהתאם למבנים קיימים: לסככת חניה הצמודה למבנה המגורים קו בנין קדמי 6.90 מ' וקו בנין צדדי מזרחי 0.45 מ'.
למחסן קו בנין מזרחי 0.35 מ' וקו בנין אחורי 0.40 מ' בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א)(4)לחוק.
ג. קביעת הוראות בינוי לחניה מקורה באזור מגורים בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8627חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 8חופיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/01/2001תאריך פרסום: 18/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4953. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2000
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2000תאריך פרסום: 07/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4917. שנה עברית: התשס .