שינוי קו בנין

תוכנית קא/ מק/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין
מספר: קא/ מק/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין כמסומן בתשריט.
ב. ללא שינוי בזכויות הבניה.
ג. במקרה של הריסה ובניה חדשה או תוספת בניה יהיו קווי הבנין עפ"י תכנית המתאר תממ/במ/5 (238).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודהרמת פנקסלנדאו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6223חלק112
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ במ/ 5/ 238שינוי יעוד משטח חקלאי לאזורי מגורים א'1 ב' שטחי מסחר שטח לבניני ציבור במועצהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3632. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2005תאריך פרסום: 11/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5389. עמוד: 2356. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200500105/04/2005