שינוי קווי בניין , גשר הזיו

תוכנית חא/ מק/ 2006/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין , גשר הזיו
מספר: חא/ מק/ 2006/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי קווי בניין לפי בניה קיימת ליצירת מסגרת תכנונית ללגליזציה של המבנים הקיימים .

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי קווי בניין צידי דרומי , אחורי מזרחי וקדמי מערבי בקטעים A-D בלבד לפי התשריט .
2. השינוי בקווי בניין נועד לאפשר מתן היתר בניה למבנה קיים ולאפשר בניית ממ"ד
3. לכל בניה עתידית נוספת קווי הבניין יהיו כפי שמוגדר בתכנית ג/ 13381.
4. בעקבות הריסת חלק ממבנה קיים (המסומן בתכנית זו) אשר ניבנה בחריגה מקווי בניין שאושרו בתכנית ג/ 13381 , לא תתאפשר בניה חדשה במקומו אלא בהתאם לקווי בניין שהוגדרו בתכנית ג/ 13381 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13381קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700430/04/2007