שינוי קווי בניין בישוב מאור

תוכנית מ/ מק/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין בישוב מאור
מספר: מ/ מק/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בניין של מבני עזר מסוג חניה מקורה ומחסן בשטחי מגורים א',
א' 1, ובדבר קווי בנין למבני מגורים בשטחי מגורים א' 1 בנחלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/2006תאריך פרסום: 06/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5603. עמוד: 823. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסו .