שינוי קווי בניין בראס עלי

תוכנית זב/ מק/ 216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין בראס עלי
מספר: זב/ מק/ 216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית על מנת להסדיר היתר לבית מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןראס עלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10369חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1101ראס עלישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2007תאריך פרסום: 19/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5739. עמוד: 582. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות06/12/2006תאריך פרסום: 06/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5603. עמוד: 822. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2006