שינוי קווי בניין

תוכנית עח/ מק/ 131/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קווי בניין
מספר: עח/ מק/ 131/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין נקודתיים לפי מצב קיים.
קו בנין מערבי:
מבנה 3 - שינוי קו בנין מ-3 ל-0.53 - 0.77 מ'.
מבנה 4 - שינוי קו בנין מ-3 ל-1.39 - 1.61 מ'.
מבנה 6 - שינוי קו בנין מ-3 ל-0 בהסכמת השכן בתנאי
הריסת חלק מהמבנה שפלש לחלקת השכן.
קו בנין מזרחי:
מבנה 2 - שינוי קו בנין מ-4 ל-2.36 - 3.01.
מבנה 5 - שינוי קו בנין מ-3 ל-2.92 - 3.01.
מבנה 1 - בית המגורים הישן קיבל היתר בזמן שהיה
מותר קו בנין צידי של 3 מ' (לפני עח / 200).
בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף 62 א' (4) לחוק
התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ויתקין
נחלה מס' 807 לפי מש"מ 7.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8348חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4613. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1997תאריך פרסום: 07/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4566. שנה עברית: התשנז .