שינוי קווי בנין ואיחוד וחלוקה, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 4224/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין ואיחוד וחלוקה, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 4224/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין ואיחוד חלקות 72- 72 בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק66, 72-74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות12/04/2010תאריך פרסום: 12/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6076. עמוד: 2561. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/03/2010