שינוי קווי בנין, כפר גדעון

תוכנית יז/ מק/ 7801/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין, כפר גדעון
מספר: יז/ מק/ 7801/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניין צידיים - בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.
קו בנין צידי 3 מטר במקום 4 מטר - מגרש לא גולאי - צר מהסמוכים לו , וליגיטמציה לקו בנין צידי של מבנים קיימים בתחום 3.0 - 0 מטר. על פי המסומן בתשריט הואיל והשינויים שונים בכמה מקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר גדעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16771חלק2212
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7801שנוי בחלוקת מגרשים ותוספת מגרשי מגורים, כפר גדעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/2005תאריך פרסום: 21/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5394. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2004תאריך פרסום: 16/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5305. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004