שינוי קווי בנין, כפר גדעון

תוכנית יז/ מק/ 7801/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין, כפר גדעון
מספר: יז/ מק/ 7801/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניןצידי מ- 3 מטר ל- 0 מטר במגרש 302 ה' בלבד , רק באזור חדר מדרגות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר גדעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16769חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7801שנוי בחלוקת מגרשים ותוספת מגרשי מגורים, כפר גדעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2006תאריך פרסום: 22/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5508. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500730/07/2005