שינוי קווי בנין, סכנין מרכז

תוכנית ג/ לג/ 12906/ 08/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין, סכנין מרכז
מספר: ג/ לג/ 12906/ 08/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19284חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2335. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2009תאריך פרסום: 27/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5956. עמוד: 4080. שנה עברית: התשסט .