שינוי קווי בנין: קדמי, צדדי ואחורי

תוכנית גז/ מק/ 4/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קווי בנין: קדמי, צדדי ואחורי
מספר: גז/ מק/ 4/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין: קדמי, צדדי ואחורי עפ"י סעיף 62 א.א. 4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4752חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/2006תאריך פרסום: 30/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5592. עמוד: 401. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות25/12/2005תאריך פרסום: 25/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5472. עמוד: 974. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200505630/12/2005