שינוי קווי בנין

תוכנית שה/ מק/ 69/ 10/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין
מספר: שה/ מק/ 69/ 10/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין על פי טבלה המצורפת:
קו בנין קדמי - מצב קיים 5 מצב מוצע -5.
קו בנין אחורי - מצב קיים - 3 מצב מוצע - 3
קו בנין צדדי - מצב קיים - 3 מצב מוצע - חלקו 3 חלקו 0 עפ" תשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםמודיעים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6861חלק17-20, 33
6888חלק7-11, 13-14, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2005תאריך פרסום: 21/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. עמוד: 2089. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503131/05/2005