שינוי קוי בניין

תוכנית 14/ מק/ 1015

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בניין
מספר: 14/ מק/ 1015
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי (צפוני) לפרגולה מ-3.50 מ' ל-1.20 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' חבצלת 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק45
38576חלק176
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2000תאריך פרסום: 26/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4946. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות20/07/2000תאריך פרסום: 20/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4903. שנה עברית: התשס .