שינוי קוי בנין לדרך אזורית 89, חורפיש

תוכנית ג/ 14155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בנין לדרך אזורית 89, חורפיש
מספר: ג/ 14155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד.
קביעת הוראות בניה ושמושים לאזור מגורים מיוחד.
הקטנת קוי בנין מדרך אזורית 891 מ- 25 מטר ל- 15 מטר מציר הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליחורפישחורפיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19467חלק18, 22-23, 25-26
19475חלק6866, 139, 141
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1275תכנית מתאר -חורפיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4375. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4125. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית28/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/11/2004
קבלת תכנית05/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/09/2004