שינוי קוי בנין מאור.

תוכנית מ/ מק/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין מאור.
מספר: מ/ מק/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין הקבועים בתוכנית לגבי מבני עזר
(חלקי שרות) תיקון סעיף 19א בתקנון מאושר מ / 193א(ב
מ)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור

תיאור המיקום:
ישוב: מאור
מאור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8798חלק3, 51-2
8799חלק6
8801חלק1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/1999תאריך פרסום: 08/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4764. שנה עברית: התשנט .